Algemene voorwaarden

 

 1. Algemeen: Deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle aanbiedingen, diensten, prijsopgaven, en koopovereenkomsten van Parkingware, (hierna te noemen PARKINGWARE) aan afnemers (hierna te noemen KOPER. Op andere dan koopovereenkomsten . Op andere dan koopovereenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover ten aanzien van deze overeenkomsten geen anders luidende bijzondere voorwaarden gelden. PARKINGWARE accepteert geen algemene inkoopvoorwaarden van KOPER tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door PARKINGWARE bevestigd.

 

 1. Offertes: Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. Tekeningen, ideeën, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, monsters en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven eigendom van PARKINGWARE. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebuikt worden, en dienen op verzoek van PARKINGWARE terstond te worden teruggegeven.

 

 1. Afwijkingen t.o.v. de offerte: Afwijkingen welke door KOPER in redelijkheid niet geaccepteerd behoeven te worden, geven KOPER het recht de overeenkomst te ontbinden, in welk geval geen van beide partijen recht heeft op schadevergoeding.

 

 1. Opdracht: Een overeenkomst wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdracht tot levering door PARKINGWARE schriftelijk is bevestigd, dan wel met de levering een aanvang is gemaakt. Toezeggingen van medewerkers zijn voor PARKINGWARE slechts bindend indien zij schriftelijk door PARKINGWARE zijn bevestigd.

 

 1. Levertijd: De levertijd wordt steeds zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Een eventuele overschrijding van deze levertijd geeft echter geen recht op enige schadevergoeding. De KOPER kan om deze reden de bestelling niet annuleren, noch de ontvangst of betaling van de goederen weigeren. Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen der goederen in gedeelten uit te leveren. Zo PARKINGWARE in gedeelten uitlevert is PARKINGWARE niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op een deellevering , betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

 

 1. Prijzen: Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen netto franco adres KOPER in Nederland en exclusief omzetbelasting. Prijzen kunnen door PARKINGWARE worden verhoogd indien en voorzover de door PARKINGWARE te betalen inkoopprijs met meer dan 5% is gestegen ten opzichte van de prijs die voor PARKINGWARE gold op het moment van (schriftelijk) opdrachtbevestiging. De Klant dient de in de Overeenkomst overeengekomen prijzen te betalen. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de Klant, geldt dat PARKINGWARE gerechtigd is de geldende uurtarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren, met een maximum van 5%. PARKINGWARE is steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste twee maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Klant in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is de Klant gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

 

 1. Transport: Opdrachten vanaf € 250,- netto, mits aan één adres af te leveren, worden binnen Nederland franco huis uitgevoerd. Orderbedragen hier beneden worden verhoogd met een nader te bepalen bedrag voor verpakking, behandeling en vracht. Deze toeslag. Deze toeslag geldt niet indien de goederen door KOPER bij PARKINGWARE worden afgehaald en de rekening tevens ter plaatse contant wordt voldaan. Dor PARKINGWARE te leveren goederen reizen voor risico van KOPER ,welk risico op deze overgaat zodra de goederen onze magazijnen of die van derden hebben verlaten. Indien KOPER aan PARKINGWARE verzoekt om een zending op een andere wijze te behandelen dan de gebruikelijke (b.v. expresse of speciale verpakking) kunnen de hieraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Transportschaden en/of manco’s dienen door KOPER onmiddellijk bij aankomst aan de vervoerder en aan PARKINGWARE te worden gemeld. Na ondertekening van de vrachtbrief door KOPER vervalt het recht van KOPER op schadevergoeding.

 

 1. Reclames: Eventuele klachten t.a.v. uiterlijke of anderszins direct waarneembare gebreken worden uitsluitend in behandeling genomen, indien deze binnen veertien dagen na levering van de goederen ter kennis van PARKINGWARE zijn gebracht. Voor niet direct waarneembare gebreken geldt een termijn van één maand na aflevering. Zonder voorafgaande toestemming van PARKINGWARE mogen goederen nimmer worden teruggezonden. Kosten van de retourzending zijn voor rekening van de KOPER. Goederen dienen onbeschadigd en in de originele verpakking geretourneerd te worden. KOPER dient PARKINGWARE te allen tijde in de gelegenheid te stellen de reclame op haar juistheid te onderzoeken. KOPER is niet gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaald product of een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere producten of diensten, waarop de reclame geen betrekking heeft. PARKINGWARE is nimmer voor een vergoeding van eventueel uit reclames voortvloeiende bedrijfsschade aansprakelijk.

 

 1. Betaling: Tenzij, anders schriftelijk overeengekomen is onze betalingstermijn dertig dagen netto na factuurdatum. Service-onderdelen en gerepareerde goederen worden uitsluitend onder rembours verzonden. PARKINGWARE behoudt zich echter altijd het recht voor om betaling bij, of vooraf aan de aflevering te verlangen, respectievelijk, indien betaling op rekening zal plaatsvinden, om naar handelsreferenties en/of bankrelaties te vragen. Indien KOPER met de betaling van een bepaalde levering in gebreke is, is PARKINGWARE gerechtigd de uitvoering van deze met KOPER gesloten overeenkomst op te schorten en/of als ontbonden te beschouwen, zonder jegens KOPER tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden, onverminderd het recht van PARKINGWARE op schadevergoeding. Indien de betalingstermijn worden overschreden, is de KOPER zonder verdere sommatie of ingebrekestelling de wettelijke vertragingsrente en de incassokosten verschuldigd ter grootte van 10% van de factuurwaarde met een minimum van € 150,–. Onder Openstaand bedrag wordt het totaalbedrag inclusief kredietbeperking verstaan. Alle invorderingskosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, één en ander verhoogd met de terzake verschuldigde omzetbelasting, zijn voor rekening van KOPER.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud: De eigendom van geleverde goederen gaat eerst op KOPER over wanneer hij al hetgeen hij terzake van de levering van deze goederen met inbegrip van eventuele boete, rente en kosten aan PARKINGWARE verschuldigd is, zal hebben voldaan. Indien en voor het geval dat KOPER aan zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig voldoet, worden wij door KOPER onherroepelijk gemachtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst het geleverde terug te nemen. De kosten die PARKINGWARE moet maken voor het terughalen van haar producten komen voor rekening van KOPER.

 

 1. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van PARKINGWARE is te allen tijde beperkt tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk werd afgeleverd. Elke vordering tot vergoeding van bedrijfsschade of welke andere schade ook is uitgesloten, behoudens de schade welke is gedekt door de door PARKINGWARE afgesloten verzekeringen terzake. Schadeclaims moeten binnen acht dagen na het ontstaan van de schade bij PARKINGWARE schriftelijk zijn ingediend, bij gebreke waarvan PARKINGWARE niet meer aansprakelijk kan worden gesteld. KOPER vrijwaart PARKINGWARE voor alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden in verband met door PARKINGWARE aan KOPER geleverde goederen en/of diensten.

 

 1. Garantie: Voor garantie in aanmerking komende goederen dienen franco aan PARKINGWARE te worden gezonden of afgeleverd. Op onderdelen of apparatuur welke door PARKINGWARE van derden zijn betrokken wordt nimmer meer garantie gegeven dan die welke de desbetreffende leverancier verleent. Garantie geldt slechts binnen Nederland. Bij ongegrond gebleken klachten of bij een prijsopgave van een reparatie kunnen de kosten van onderzoek in rekening worden gebracht. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien het gebruik niet in overeenstemming was met de voorschriften of het artikel anders dan normaal te achten is behandeld of gebruikt. Bij reparatie door derden of verandering van het artikel zonder onze goedkeuring vervalt eveneens de garantie.

 

 1. overmacht: PARKINGWARE is te allen tijde gerechtigd de levering van diensten of producten op te schorten in geval van overmacht aan de zijde van PARKINGWARE, zonder dat PARKINGWARE tot enige schadevergoeding is gehouden. Van overmacht van de zijde van PARKINGWARE is sprake indien PARKINGWARE verhinderd wordt aan haar verplichtingen of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen, ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedsfeer van PARKINGWARE. Daaronder vallen in het algemeen alle zodanige gebeurtenissen of omstandigheden, dat naar redelijkheid nakoming van de verplichtingen van PARKINGWARE niet kan worden verlangd.

 

 1. inbreuken op rechten van derden: Indien KOPER aan PARKINGWARE opdraagt artikelen te vervaardigen naar tekeningen, modellen, monsters of andere van KOPER afkomstige aanwijzingen, neemt KOPER de volle garantie op zich dat door deze fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen de fabricage en/of levering van bovenbedoelde artikelen, is PARKINGWARE zonder meer gerechtigd terstond de fabricage en/of de levering te staken en vergoeding van de gemaakte onkosten benevens schadevergoeding van KOPER te verlangen, zonder dat wij onzerzijds tot enige schadevergoeding jegens KOPER gehouden zijn.

 

 1. Rechterlijke bevoegdheid: Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangende met de overeenkomst kunnen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Amsterdam.

 

 

 1. Annuleringen en restituties:U kunt uw bestelling op elk gewenst moment vóór verzending annuleren. In dergelijke gevallen zullen wij de prijs van de goederen volledig terugbetalen. Als het artikel al is verzonden, wordt het als een retour beschouwd. Houd er rekening mee dat alle kosten voor verpakking en behandeling niet-restitueerbaar zijn en dat de klant de producten naar ons adres moet retourneren.We raden u aan om alle bijgeleverde verpakking zo lang mogelijk na levering te bewaren. Het artikel moet precies worden geretourneerd zoals het werd afgeleverd als een nieuw, ongebruikt en niet-gemonteerd artikel. Als u een artikel aan ons retourneert, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het artikel op de juiste manier en zorgvuldig wordt verpakt, zodat het artikel niet wordt beschadigd.Om een ​​bestelling te annuleren of terug te sturen, moet u ons schriftelijk informeren. U moet de goederen ook zo snel mogelijk, onbeschadigd en in de originele verpakking aan ons retourneren. Het is belangrijk dat u de goederen bij aankomst waar mogelijk controleert. Koeriers hebben geen recht op hun schade als de afleveringsbon is ondertekend als ok. De kennisgeving van beschadigde goederen tijdens het transport moet binnen 48 uur na ontvangst worden gedaan.